Správy

S P R Á V A   O   Č I N O S T I

za rok  2011.

Členovia klubu  v uplynulom roku pracovali  v Závrte č. 3 a Cigánka 3 v Sklenianskom krase a časť členov pôsobí  v Jaskyni v dvorane II a Vestenickej medvedej jaskyni v Rokošskom krase.  Počas  roka uskutočnených   32 akcií a z nich aj vyhotovených 32  technických denníkov a odpracovaných 802  hodín. K  1.1.2012  v klube  pôsobí  11 členov.

Speleologická činnosť  - Sklenianský krasZávrt č. 3.  V prvých mesiacoch uplynulého roku  členovia klubu vykonávali akcie povrchového, kontrolného  ale  aj sprievodcovského charakteru.  V mesiaci apríl chystanie dreva na výdrevu závalu pod šachtou v Závrte č. 3 a príprava  guľatiny na ťažbu a preberanie závalu dolu v šachte. Neskoršie za menej akcií sa podpísalo aj dosť daždivé počasie v druhom štvrťroku.  Členovia vykonávali aj pomocné práce na vzhľade okolia závrtov a jaskýň  a to vykosenie od buriny, kríkov a konárov. Nad šachtou  vybudovanie premostenia na ťažbu a v šachte  Závrtu č. 3. Až v mesiaci september  začatie preberania spadnutého stropu pred vstupom do Esíčka,. Ťažba  sutiny lanom a kladkou na povrch a postavená jedna cimra,  zaistená časť stropu.

Cigánka 3.  Sondovanie  v najspodnejšej časti, prehlbovanie dna, sutina lanom a kladkou ťažená na prekládku.  Pri sondovaní v menovanej jaskyni nám okrem členov klubu a s nami  už pravidelne chodievajúci Milan Jedinák a Tomáš Pustaj   a pri ťahaní plných vedier pomáhali aj  dievčatá Ivka Rudzanová a Mirka Gregušová. Na kopáčských prácach sa v jaskyni zaúčala aj Janka Habrunová, ktorá bola s nami už na štvrtej akcii. Niektorí členovia rozobrali staré zhnité drevené schody, napílili bôrové drevo a zhotovili nové schody smerom dolu k bodu č. 2.   Sondovanie v najspodnejšej časti Cigánka 3 splnilo  účel tým, že mládež mala záujem ísť do prírody a jaskýň.

Priepasť na Tepličkách. Kontrolná, fotodokumentačná činnosť. Exkurzné  zostupy do priepasti za účelom spoznania jaskýň na Tepličkách pre tých, ktorí tam neboli a zisťovanie výskytu Salamandry škvrnitej  v  jaskynných priestoroch.

Povrchová činnosť : Povrchové kontroly po krase za účelom zistenia stavu  vchodov jaskýň, krasových  jám – v jednom závrte tieklo veľa vody- prítokový kanál riadne podmytý a vyššie nad jamou malý otvor v skale. Kontroly výtokov vôd z jaskýň Ráztočianska vyvieračka, Jaskyňa  Mŕtvej líšky. V Jaskyni na Lazoch vo vstupnom otvore zistenie podmývania stropných balvanov,   možnosť zrútenia.  So staršími pánmi narodenými v Ráztočne, ktorí ako malí chlapci  po tých dierach chodili spoločná exkurzia do jaskýň  Závrt č. 3 a Jaskyňa na Lazoch a následne  sústava jaskýň Cigánka pri Ráztočne. So skautingovými deťmi a handlovským farárom  exkurzie do jaskýň v Sklenianskom krase.  

Na požiadanie Relax-u Handlová  zabezpečili sme ukážku lezenia, viazania uzlov, ukážka  lanového premostenia s  možnosťou spúšťania sa pre deti na ich Ceste rozprávkovým lesom. Pre ochrancov prírody respk. SZOPK Dolné Vestenice na Tábore ochrancov prírody  exkurzia do Vestenickej medvedej jaskyne

Rokošský kras : Jaskyňa v Dvorane II.  K jaskyni vynesené železné zárubne, dvere, materiál na zamurovanie zárubne. Na ďalšej akcii vŕtanie dier na upevnenie zárubne, jej osadenie a zamurovanie, následne osadenie železných dverí - uzáveru  Jaskyne v Dvorane II. Natretie dverí základnou  a potom hnedou farbou. Jaskyňa je UZATVORENA.

Vestenická medvedia jaskyňa: Na chatke oprava vylomenej závory, po návštevníkoch zakaždým vyzbierané odpadky, pretože  vždy nechajú neporiadok v chatke. Vonku oprava prístupových schodov podkladaním kameňov a sutiny. Údržba uzáveru, premastenie pántov a zámkov.

Začiatkom decembra po dlhom čase handlovčanmi  uskutočnená  návšteva  jaskýň Vestenická medvedia  a Jaskyňa v Dvorane za účelom spoznania jaskýň, ktorí v nich ešte neboli.

Iné aktivity.

Na  52. Jaskyniarskom týždni v Tisovci sa zúčastnil predseda skupiny s chlapcom a exkurziami do jaskýň Bobačka, Stará Michňová, Teplica a Jaskyňa dvoch kamarátov.

Výstup na hradisko Zniev a následne návšteva  Medvedej jaskyne pod hradom a vyzbierané odpadky po návštevníkoch.

Členovia sa podľa svojich možností podieľajú na činnosti skupiny..

Zhodnotenie plnenia prijatých uznesení- podľa možností jednotlivých členov   sú splnené.

     V uplynulom roku nebola nami vykonávaná žiadna speleologická činnosť na území Národnej prírodnej pamiatke a Chránených areáloch v prievidzskom okrese.

2 členovia sú organizovaní v SZOPK A. Kmeťa a podľa svojich možností vykonávajú ochranársku  činnosť.

                                                                              spracoval : Peter Strečanský

                                                                                   Predseda JK Handlová